ลักษณะของสหกิจศึกษา

         1. เสมือนหนึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
         2. มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนตรงตามสาขาวิชาชีพ เน้นงานโครงงาน (Project) ที่เป็นประโยชน์กับสถานประกอบการ (งานมีคุณภาพ)
         3. ทำงานเต็มเวลา (Full Time)
         4. ระยะเวลาปฏิบัติงานเต็ม 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์)
         5. มีค่าตอบแทนตามสมควร (หากไม่มีค่าตอบแทนให้เป็นไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ หรือความสมัครใจของนักศึกษา
            และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาให้การยอมรับ)

บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา

         นักศึกษาสหกิจศึกษา สามารถเรียนรู้ประสบการณ์จริงจาการปฏิบัติงาน นักศึกษาได้รับทราบด้วยตนเองว่า
              - ความรู้ในเรื่องใดที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ
              - การพัฒนาตนเองให้อยู่ร่วมกับสังคมโดยเหมาะสมกับเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารในสถานประกอบการ
              - การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
              - การสื่อสารและการเป็นผู้นำ
              - มีโอกาสในการสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความป็นจริงของการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะ การพัฒนาตนเอง
                นอกเหนือไปจากทักษะด้านวิชาการ

ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

              1. ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียน
              2. เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์
                 ของสถานประกอบการ
              3. ส่งผลให้มีผลการเรียนดีขึ้นภายหลังการปฏิบัติงานเนื่องด้วยมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้นจากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง
              4. เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูล (Communication Skill)
              5. ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
              6. สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้องเนื่องจากได้รับทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น
              7. สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานที่มากกว่า และมีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา

หน้าถัดไป