สหกิจศึกษา...คืออะไร?

         สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work-based Learning มหาวิทยาลัยธนบุรี เน้นให้นักศึกษาได้ทำโครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทำงาน ซึ่งนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ภายใน 4 เดือน ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด
         ปัจจุบันงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาขึ้นมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงแล้วนั้น แต่ยังพบปัญหาในบางประการ อาทิ เช่น เพิ่มรูปภาพนักศึกษาเข้าไป แต่ไม่สามารถแสดงขึ้นมาได้ การคำนวณวันขาด วันลา ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ และหน้าจอการเข้าสู่ระบบที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นัก ด้วยสาเหตุนี้ทางผู้จัดทำจึงได้นำระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี มาพัฒนาและปรับปรุงให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างอินเตอร์เฟสในส่วนของนักศึกษาฝึกงานเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งส่วน เพื่อสามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งสองแบบ คือ นักศึกษาในระบบสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงานแบบทั่วไป