วัตถุประสงค์

         1. เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษา ในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน
         2. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
         3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
         4. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยผ่านนักศึกษาผู้ไปปฏิบัติงาน
            ณ สถานประกอบการนั้น
         5. เพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ-ของนักศึกษาให้เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน
         6. เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
         7. เพื่อลดต้นทุนด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ