คณะกรรมการสหกิจศึกษา

นางสาวนันทวัน นาคอร่าม
ที่ปรึกษางานสหกิจศึกษา
นางสาววารุณี มิลินทปัญญา
หัวหน้างานสหกิจศึกษา
นายจิรศักดิ์ ส่งบุญแก้ว
กรรมการ
นางศิริประกาย พงศ์สุวรรณ
กรรมการ
นายธนิต แต่งศรี
-
นางสาวทัศนีย์ ตั้งวรรณวิทย์
-
นางสาวอมรรัตน์ พันธ์อยู่
-
ผศ.สมจินต์ อักษรธรรม
กรรมการ
นางสาวศิริวัลย์ จันทร์แก้ว
กรรมการ
นายยอดนภา เกษเมือง
กรรมการ
นางสุณัฐวีย์ น้อยโสภา
-
นายวสันต์ ลีละธนาฤกษ์
-
นางสาวอินทิรา มีอินทร์เกิด
กรรมการ
นางสาวศศิธร เปอร์เขียว
-
นางสาวศุภลักษณ์ บาตโพธิ์
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวลินดา แซ่ตั้น
-
**หมายเหตุ ท่านที่ยังไม่ได้ระบุตำแหน่ง รอการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลุ่มงานสหกิจศึกษา**