ลักษณะของสหกิจศึกษา

คุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา

         สาขาวิชาจะเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา
              1. มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ในภาคการศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจ หรือให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีไป
              2. จะต้องสอบผ่านรายวิชาพื้นฐานที่สาขาวิชากำหนดเป็นวิชาเงื่อนไขของสหกิจศึกษา เพื่อให้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้
              3. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยหรืออยู่ระหว่างถูกพักการศึกษา
              4. มีวุฒิภาวะ และสามารถพัฒนาตนเองได้ดี
              5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
              6. จะต้องผ่านการลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาก่อน หรือผ่านการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
                 ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษากำหนด

ข้อแนะนำนักศึกษาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

         นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา มีหน้าที่ดังนี้
              1. นักศึกษาแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
              2. ติดตามข่าวสารการจัดหางาน และประสานกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ตลอดเวลาเพื่อรับทราบความคืบหน้าในเรื่องต่างๆ
                 ที่เกี่ยวข้อง
              3. หมั่นฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งทักษะคอมพิวเตอร์ และภาษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
              4. ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถ
              5. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยหรือข้อบังคับของสถานประกอบการโดยไม่ฝ่าฝืนหรือละเลย เช่น ระเบียบการลาและนักศึกษาไม่ควรหยุดงาน
                 โดยไม่จำเป็น
              6. หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งในสถานประกอบการทุกกรณี
              7. ติดต่อส่งเอกสารที่กำหนดและให้ข่าวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับศูนย์สหกิจศึกษาฯ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
              8. หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานจะต้องรีบติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หรือเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาทันที
              9. ต้องเข้าร่วมการสัมมนาสหกิจศึกษา หลังจากครบกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามระยะเวลาที่กำหนด

หน้าที่แล้ว  หน้าถัดไป