ข่าวสารกิจกรรม

:: การอบรมการใช้ฐานข้อมูลสหกิจและฝึกงาน::

:: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนรายงานสหกิจศึกษาและทักษะการนำเสนอ::

::การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่ิอการสื่อสาร และภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ::

::กรอบแนวคิด ความสำเร็จในการปฏิบัติสหกิจศึกษา::

::ข้อปฏิบัติในการออกสหกิจศึกษา และการปรับตัวในการทำงาน::

:: Major นำเสนอข้อมูลสหกิจศึกษา ::

:: ศึกษาดูงานมางานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 ::

:: การนำเสนอรายงานหลังจากกลับจากสถานประกอบการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ::

:: การนำเสนอรายงานหลังจากกลับจากสถานประกอบการสาขาการบัญชี ::