ถาม - ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับสหกิจศึกษา

 1.นักศึกษาต้องทำอย่างไรเมื่อต้องการเข้าโครงการสหกิจศึกษา ?
     ตอบ นักศึกษาต้องทราบคุณสมบัติที่ทางคณะได้กำหนดมาตรฐานไว้ คือ
               1. เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา
               2. เป็นนักศึกษาที่มีคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสมไม่่ตํ่ากว่า 2.75 ในภาคการศึกษา ณ วันที่ยื่นใบสมัครงานสหกิจศึกษา
               3. นักศึกษามีคุณสมบัติด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสม และให้คณาจารย์แต่ละสาขาพิจารณา กำหนดคุณสมบัติตามความเหมาะสมของวิชาชีพของแต่ละสาขา
               4. ระดับผลการเรียนในรายวิชาแกนของแต่ละสาขา กำหนดให้นักศึกษาต้องมีผลการเรียนในวิชาแกนในแต่ละสาขาอยู่ในระดับไม่ตํ่ำกว่า C เกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาต้องมีคะแนน TOEIC ขั้นตํ่าที่ 550 คะแนน หรือ IELTS ที่ 5.5 คะแนน และให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานการวัดความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจำภาควิชา / สาขาวิชา
               5. ไม่มีโทษทางวินัย
               6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
               7. ต้องผ่านการคัดเลือกจากอาจารย์ในหลักสูตรของตนเอง

 2. หากสมัครเข้าโครงการสหกิจศึกษาแล้ว จะได้งานทำเลย (ฝึกปฏิบัติงาน) หรือไม่
          การได้งานทำหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การพิจารณาต่างๆ ของสถานประกอบการเป็นหลัก (ในกรณีที่สถานประกอบการต้องการคัดเลือกนักศึกษาเอง) หรือ อีกกรณีหนึ่ง คือ คณะเป็นฝ่ายที่ทำการคัดเลือกนักศึกษาเอง ในกรณีหลังมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่สถานประกอบการตอบรับ แต่ทั้งนี้แล้วสถานประกอบการก็จะต้องพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาในเบื้องต้นอีกครั้ง

 3. นักศึกษาได้งานสหกิจศึกษาแล้ว จะสามารถยกเลิกได้หรือไม่
          ไม่ควรยกเลิกการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ นั้นๆ เนื่องจากสถานประกอบการได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ไว้แล้วสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา เช่น งบประมาณ , บุคลากร , วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งทรัพยากรด้านต่างๆ เป็นต้น การยกเลิกนั้น ทำให้เกิดความเสียหายได้กับสถานประกบอการนั้นๆ ซึ่งคณะได้ยกเว้นไว้สำหรับกรณีที่นักศึกษาเจ็บป่วย โดยต้องมีใบรับรองแพทย์มายื่นให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเท่านั้น