ระบบฐานข้อมูลโครงงานพิเศษ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาโครงงานพิเศษ1 และ โครงงานพิเศษ2 เท่านั้น