เข้าใช้งานระบบ / Sign in

       มหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดให้มีโครงการสหกิจศึกษาขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา และในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะให้นักศึกษาต้องผ่านสหกิจศึกษาก่อนที่จะสําเร็จการศึกษา สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในฐานะเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างโลกของการศึกษาและโลกของการทํางานจริง นักศึกษาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและเป็นการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต ให้มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่าก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสามฝ่าย คือ สถานประกอบการ นักศึกษาและสถาบันการศึกษา